Neem contact met ons op
info@openglobe.nl

Beschrijving Concept Buurderij

Buurderij of Buurderijk?Verkenning van samenleven in bedrijf.Van Buurderij-ontwerp naar

Buurderij-pilots.


Rapport in opdracht van InnovatieNetwerk, opgesteld door:
Gerwin Verschuur, Anne Stijkel, Sander Kooijman, Eric Hees en Anneke van Mispelaar, CLM, Culemborg
Dit rapport valt binnen het thema ‘Duurzaam Ondernemen’, project ‘Buurderij’.


Voorwoord

De afgelopen jaren is onder regie van InnovatieNetwerk gewerkt aan ontwerpen voor een geheel nieuw type plattelandsbedrijven, ‘Buurderijen’ genaamd. Deze organisaties kenmerken zich door nieuwe functiecombinaties, nieuwe financieringsvormen en actieve betrokkenheid van burgers en andere partijen. Een van de uitgangspunten was dat landbouw veel meer is dan het efficiënt produceren van voedsel. Dat biedt nieuwe mogelijkheden. Zorglandbouw is daarvan slechts een voorbeeld. Ook stond de ambitie voorop dat de nieuwe ondernemingen duurzaam zouden moeten zijn – zowel economisch, ecologisch als sociaal.In februari 2006 zijn twee ontwerpen voor Buurderijen aangeboden aan minister Veerman van LNV. Voor de ontwerpen bestaat in brede kring belangstelling. Dat geldt met name in gebieden waar de omstandigheden voor verdere schaalvergroting en specialisatie in de landbouw niet gunstig zijn, bijvoorbeeld vanwege aanwezige natuur- en landschapswaarden. Toch is het belangrijk dat er ook in die regio’s landbouw blijft. In de loop van 2006 is hard gewerkt om Buurderijpilots van de grond te krijgen. Dat heeft ertoe geleid dat er thans in verschillende gebieden sprake is van concrete initiatieven.Nu blijkt uit ervaring dat in een dichtgeregeld land als Nederland vernieuwingen vaak op gespannen voet staan met geldende regels. Dat geldt zeker, zoals bij Buurderijen het geval kan zijn, wanneer taken verschuiven van overheden naar de private sector of wanneer er sprake is van combinaties van functies die nieuw zijn en die dus niet passen binnen het planologisch beleid. Maar ook organisatorisch is er sprake van vernieuwing. Het gaat om nieuwe organisatieprincipes en nieuwe vormen van samenwerking. Dat was voor InnovatieNetwerk aanleiding om een opdracht te verstrekken aan een team onder leiding van CLM Onderzoek en Advies BV om ervaringen met nieuwe wijzen van organiseren in beeld te brengen, uiteraard met de bedoeling om hiervan te leren. Wat is werkbaar in de praktijk? Tegen welke problemen loopt men aan? Voor welke oplossingen heeft men gekozen? Daartoe zijn enkele initiatieven geselecteerd. Deels hebben die betrekking op de landbouw en het platteland en deels zijn deze afkomstig uit andere domeinen. De opdracht luidde om deze initiatieven te beschrijven, te analyseren en er een verdiepingsslag aan toe te voegen aan de hand van drie begrippen: verantwoordelijkheid, duurzaamheid en gezamenlijkheid.Het resultaat treft u aan in dit rapport. Er is sprake van een rijk en gevarieerd beeld. Ieder die met organisatorische vernieuwing aan de slag wil, treft in dit rapport interessante ervaringen en nuttige informatie aan. Daarbij gaat het niet alleen om inhoudelijke ideeën en aanbevelingen, maar ook om nuttige suggesties voor het organiseren van veranderingsprocessen. De bevindingen en conclusies kunnen zeker ook goed van pas komen bij realisering van nieuwe projecten zoals Buurderijen.
Ik hoop van harte dat dit rapport een inspirerende bijdrage levert aan institutionele vernieuwing en beveel u daarom lezing ervan van harte aan.
Dr. G. Vos,
Directeur InnovatieNetwerk
KLIK HIER VOOR HET HELE DOCUMENT